Ηθική / Δεοντολογική υποστήριξη (Ethical Helpdesk)

Η κοινοπραξία UtilitEE είναι ευαισθητοποιημένη για τα ζητήματα ηθικής και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που μπορεί να προκύψουν από τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου, εφόσον αυτό εμπεριέχει τη δημιουργία πιλότων και τη συλλογή των δεδομένων τους, για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας του προτεινόμενου πλαισίου. Επιπρόσθετα, σε συμμόρφωση με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2016/680 για την προστασία των φυσικών προσώπων, στην προσπάθεια να καλυφθούν πιθανά ηθικά και κοινωνικά ζητήματα κατά την υλοποίηση του έργου, προτάθηκε η διεξαγωγή μίας εκτεταμένης έρευνας, ούτως ώστε οι διαδικασίες του έργου να συμμορφώνονται με τους νόμους της ΕΕ.

Το UtilitEE Εthical Ηelpdesk αποτελεί μία κεντρική υπηρεσία που παρέχει συνεχή υποστήριξη σε ζητήματα ηθικής και προστασίας προσωπικών δεδομένων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του έργου.  Το UtilitEE Εthical Ηelpdesk έχει στις αρμοδιότητες του την εφαρμογή και διαχείριση των ηθικών και νομικών ζητημάτων όλων των διαδικασιών του έργου, εξασφαλίζοντας ότι ο κάθε συνεργάτης (partner) του έργου, δίνει την απαραίτητη συγκατάθεση στο UtilitEE και στους κανόνες συμπεριφοράς του, αναφορικά με τους συμμετέχοντες ως πιλότους στο έργο. Όλες οι τεχνολογίες και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο έργο εξετάζονται και επαληθεύονται εκ των προτέρων από το UtilitEE Εthical Ηelpdesk, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα θέματα που αφορούν στους πιλότους.

Το UtilitEE Εthical Ηelpdesk διαθέτει κάθε χρονική στιγμή όλη την πληροφορία που μπορεί να ζητηθεί, ενώ συγχρόνως είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία των πιλότων. Το Ηelpdesk, θα παραμείνει ενεργό ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του έργου, βοηθώντας σε μελλοντικές προσπάθειες εφαρμογής του πλαισίου UtilitEE. O στόχος είναι να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα, πάντοτε όμως με σεβασμό στον άνθρωπο, και στα δικαιώματα και τις ελευθερίες που εκπορεύονται από την Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε ένα εγχειρίδιο ηθικής το οποίο θα ανανεώνεται συνεχώς κατά τη διάρκεια του έργου, και θα απαντάει σε όλες τις ανάγκες και στις απαιτήσεις των τελικών χρηστών - πιλότων. Σύφωνα με τα προβλεπόμενα στο έργο, διακρίνονται και συμμετέχουν δύο κύριες ομάδες χρηστών (Control User Group, Target User Group), κάθε μία από τις οποίες έχει το δικό της εγχειρίδιο ηθικής: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Antonis Papanikolaou, PhD
Project Coordinator
HYPERTECH SA
a.papanikolaou@hypertech.gr